Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve kupujúceho ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy pri nákupe tovaru cez internetový obcho www.miticka.shop

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Predávajúcim je spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s.;  IČO 35867159; so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava; v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3189/B, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.drinkies.sk.

Kupujúcim je plnoletá fyzická osoba spotrebiteľ, ktorá pri nákupe tovaru cez internetový obchod www.miticka.shop nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Lehota

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od tejto zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru, t.j. do 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar; - ak sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, ste oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný; - ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, ste oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus; - v prípade tovaru dodávaného opakovane počas vymedzeného obdobia, ste oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Forma

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu Trenčianske minerálne vody, a.s.;  IČO 35867159; so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava alebo emailom na emailovú adresu shop@miticka.eu. Na tento účel môžete použiť vzorový „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý sme Vám zaslali na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný aj na webovej stránke www.miticka.shop.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak nám zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Vrátenie peňažných prostriedkov

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Vrátenie tovaru

Ak odstúpite od zmluvy, zašlite nám tovar späť na našu adresu: Trenčianske minerálne vody, a.s.;  IČO 35867159; so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy ako kupujúci. Znášate aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré Vami vybraný prepravca poskytuje svoje služby je vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ďalšie informácie týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sú uvedené v našich VOP, dostupných na webovej stránke www.miticka.shop

 

 

 

 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a.s.; IČO 35867159; so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava; v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3189/B, týmto oznamujem (oznamujeme), že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia*: _____________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: __________________________

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 

Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet spotrebiteľa/spotrebiteľov* číslo (v tvare IBAN): ____________________________________

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*: _______________________ (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum a miesto: ________________________

 

 * Nehodiace sa prečiarknite.

 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu:

poštová adresa: Trenčianske minerálne vody, a.s; Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava,  e-mailová adresa: shop@miticka.eu