Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok pre internetový obchod www.miticka.shop

 

Týmto sa vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) reklamačný poriadok spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a.s.;  IČO 35867159; so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava; v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3189/B (ďalej len „predávajúci“). Tento reklamačný poriadok je aplikovateľný výlučne pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.miticka.shop (ďalej len „internetový obchod“). V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 20.04.2020.

 

1. Predmet reklamačného poriadku

 

Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na webovej stránke www.miticka.shop

 

2. Právo kupujúceho na reklamáciu

 

Kupujúci má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, t.j. tovar musí mať požadovanú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

 

3. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 

Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti). Pri ostatnom spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba alebo je uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach predaja spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a.s. prostredníctvom internetového obchodu www.miticka.shop

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

4. Miesto uplatnenia reklamácie

 

Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho na adrese: Trenčianske minerálne vody, a.s.; Závod plnenia minerálnej vody; 913 22 Trenčianske Mitice 323.

 

5. Uplatnenie reklamácie

 

Pri uplatnení reklamácie kupujúci predloží okrem reklamovaného výrobku tiež čitateľný a nepoškodený daňový doklad a ak bol zákazníkovi pri kúpe výrobku vystavený záručný list, predloží tiež tento záručný list. Reklamovaný výrobok je nevyhnutné predkladať v čistom a hygienicky bezchybnom stave. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví predávajúci kupujúcemu písomný doklad. Predávajúci je povinný vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6. Vybavenie reklamácie

 

Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec alebo iná určená osoba je povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci, resp. poverený zamestnanec povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.

 

Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

 

Ak ide o odstrániteľné vady, kupujúci má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má kupujúci nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

 

7. Alternatívne riešenie sporov

 

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že zo strany predávajúceho došlo k porušeniu jeho práv, môže požiadať predávajúceho o nápravu. Ak predávajúci odpovie na žiadosť zákazníka zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže sa kupujúci v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

 

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi